Age restriction background image
היי, האם מותר לך לשתות אלכוהול ?
הכניסה לאתר זה מגיל 18 ומעלה
EN
User

מדיניות פרטיות

1.1. על ידי שימוש באתר האינטרנט של מזקקת מילק אנד האני בכתובת https://mh-distillery.com (“האתר”), הנך מעניק לנו אישור לאסוף את סוגי המידע הבאים (“המידע”): (א) כל מידע שאתה ו/או צדדים שלישיים מספקים לנו, למשל שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, ככל שאלו מסופקים; בנוסף (ב) פרטים הנוגעים להזמנותיך, לרבות (אך ללא הגבלה) סוגים של מוצרים ו/או שירותים שהוזמנו ותדירות ההזמנות. במדיניות פרטיות זו, “אתה” או “אתם” כוונתם היא לאדם המשתמש באתר ו/או כל אדם או ישות אחרת אשר פועל בשם אדם כזה ו/או כל אחד בשמו. “אנו”, “אנחנו”, או “שלנו” משמעותו מזקקת מילק אנד האני בע”מ (“המזקקה”).

1.2. אנא שים לב כי אינך תחת שום מחויבות חוקית לספק לנו את המידע; עם זאת, כדי להשתמש בשירותים או לרכוש מוצרים, יתכן שתידרש למסור את המידע, או חלק ממנו.

1.3. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת המופיעה כאן או מכל זכות המוענקת לנו על פי חוק כלשהו, אנו רשאים להשתמש במידע, על פי שיקול דעתנו, עבור כל או חלק מהמטרות הבאות:

(i) ביסוס, אימות או אישור זהותך ואבטחת ההגנה על המידע;
(ii) שיפור, שינוי, ביטול ומעקב אחר השירותים והמוצרים המוצעים על ידינו;
(iii) ביקורת חשבונאית, דיווח או מטרות חשבונאיות;
(iv) שמירה, אכיפה או הגנה על זכויות משפטיות ואכיפה, הגנה או ניהול תביעות משפטיות;
(v) שמירה על פרטיותו, בטיחותו או קניינו של צד כלשהו;
(vi) מעקב או אכיפת התנהלות בהתאם לכל אחת מהמדיניות שלנו;
(vii) לוודא את הציות לחוקים ולהוראות הרלוונטיים או לבקשות של בית משפט או גוף ממשלתי אחר.
1.4. על ידי סימון התיבה הרלוונטית, אתה מעניק לנו הרשאה להשתמש במידע לצרכי שיווק, דיוור ישיר, הצעה ומסירה של פרסומות ותכני קידום מכירות. הרשאה זו כוללת פרסומות בדואר אלקטרוני, הודעות SMS ו/או כל הודעה אלקטרונית אחרת. אנו עשויים להשתמש במידע למטרות המצוינות לעיל לגבי כל השירותים והמוצרים.

1.5. מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת הכלולה כאן, אנו לא נשתף את המידע עם צדדים אחרים ללא הסכמתך למעט כמפורט להלן או כנדרש או מותר בחוק:

1.5.1. על מנת לספק שירות ו/או מוצר, אנו רשאים לשתף את המידע עם הדירקטורים הרלוונטיים, המנהלים, העובדים, היועצים, הסוכנים, בעלי המניות, סניפים וגופים קשורים, נותני שירותים, שותפים עסקיים, וצדדים שלישיים נוספים, אשר במישרין או בעקיפין, מעורבים בתפעול עסקינו ו/או במוצרים אותם אנו מציעים. שיתוף המידע יהיה במידת הנדרש לשם אספקת שירותים או מוצרים ללקוחותינו.
1.5.2. אנו עשויים לשתף את המידע במידה שנקבעה כנדרשת לפי החוק החל, או במידה שאנו סבורים שנחוצה בקשר לכל פעולה, תביעה, התדיינות, בוררות, הליך משפטי (לרבות כל הליך אזרחי, פלילי, מנהלי, חקירתי או ערעור), שימוע חקירה, ביקורת חשבונאית, בחינה או חקירה שהחלה, הוגשה, נערכת או נשמעת על ידי או לפני, או מערבת בכל דרך אחרת, בית משפט או גוף ממשלתי אחר או כל בורר או פאנל בוררות בכל תחום שיפוט.
1.5.3. אנו עשויים לחלוק את המידע עם צדדים שלישיים על מנת לחקור, למנוע או לנקוט צעדים הנוגעים לפעילות בלתי חוקית או מה שאנחנו חושדים שהיא פעילות בלתי חוקית, איומים בפועל או כאלו הנראים לנו כאיומים על הרכוש שלנו או על ביטחונו האישי של כל אדם, הפרות של זה מדיניות הפרטיות ו / או כל חוקים ומדיניות אחרים, או כפי שמותר בחוק.
1.5.4. אנו רשאים לחלוק את המידע עם צד שלישי כחלק מתהליך רכישת המזקקה, בין אם באמצעות רכישה, מיזוג, מכירה, ארגון מחדש, איחוד או פירוק, רכישה של כל או עיקר נכסינו, העברה או מתן רשיון בלעדי לכל או לחלקו המהותי של קניינו הרוחני, או בכל אופן אחר. מובהר בזאת מפורשות כי המידע עשוי להיות אחד מהנכסים המועברים לצד שלישי רוכש שכזה, לפי שיקול דעתנו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה לנו הזכות לחשוף את המידע לצד שלישי או ליועציו במשפטיים כחלק מבדיקות הנאותות הצפויות לקראת השלמתם או התרחשותם של אירועים המנויים בסעיף 1.5.4 זה.
1.6. הנך רשאי לבחון, בעצמך או באמצעות נציג מורשה או אפוטרופוס, כל מידע אישי המכיל פרטים מזהים ספציפיים שלך ונשמר במאגרי המידע שלנו (“מידע אישי”). ככל שתרצה שהמידע האישי שלך יתוקן או יימחק ממאגר המידע שלנו, אתה רשאי לבקש מאיתנו לעשות זאת, על ידי שליחת הודעה בכתב לכל אחד מאמצעי ההתקשרות המפורטים מטה. תוך 30 ימים לאחר קבלת הודעה כזו, אנו נתקן או נמחק את המידע האישי שלך ונאשר כי המידע האישי שלך נמחק או תוקן, בתנאי שמידע אשר נדרש להפעלת עסקינו יישאר מאוחסן (אך לא ייעשה בו שימוש על מנת לפנות למשתמשי השירות).

1.7. המידע יאוחסן בשרתים הממוקמים בישראל. המזקקה משלבת מערכות ונהלי אבטחת מידע המפחיתים את הסיכון לכניסה בלתי מורשית למאגרי המידע של המזקקה ומערכות המחשוב והמידע, אך אלה אינן מסירים לחלוטין את הסיכון לכניסה בלתי מורשית כזו. המזקקה איינה מתחייבת שמערכות אבטחת המידע ימנעו את כל הניסיונות או ניסיון כלשהו לפריצה וכניסה בלתי מורשית למאגרי המידע והנתונים המאובטחים. המזקקה לא תישא באחריות עבור כל נזק שנגרם כתוצאה מכניסה בלתי מורשית או מכל ניסיון לגנוב מידע ממאגרי המידע ו/או מהשירות.
צור קשר
במידה ויש לך שאלות לגבי מדיניות זו, תוכל ליצור עמנו קשר טלפוני במספר 03-6320491, בדואר אלקטרוני [email protected], דרך אתר האינטרנט שלנו בכתובת http://mh-distillery.com/he/contact, או באמצעות משלוח דואר או ביקור במרכז המבקרים, הממוקם ברחוב התחייה 16, תל אביב-יפו.

נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.