מדיניות ביטולים – מרכז המבקרים

תנאים אלו ("התנאים") חלים על ביטול ו/או צמצום מספר המשתתפים בהזמנה שבוצעה באמצעות הטלפון או באופן מקוון לסיורים, סיורים מורחבים סדנאות ואירועים הנערכים במרכז המבקרים של מזקקת מילק & האני בע"מ ("המזקקה", "השירותים" ו"ההזמנה" בהתאמה). תחת תנאים אלו "אתה" או "אותך" משמעו האדם אשר מקבל את התנאים ו/או המבצע את ההזמנה, ו/או כל אדם או ישות אשר מטעמה פועל אדם, ו/או מי מטעמו (מטעמי נוחות נוקטים התנאים בלשון זכר, ואולם הנכתב בהם מתייחס לשני המינים).

אנא קרא בעיון ווודא שאתה מבין את משמעותם של התנאים בטרם אתה פונה להזמין את השירותים. בעצם הזמנת השירותים אתה נותן את הסכמתך כי קראת, הבנת והסכמת לקבל עליך את התנאים, וכן אתה מתחייב שיש לך את הסמכות לחייב כל ישות או אדם אשר מטעמם אתה פועל בקשר להזמנה.

 

לעניין תנאים אלה, במקרה של צמצום מספר המשתתפים בהזמנה מסוימת, יחולו הוראות אלה רק ביחס לחלק הרלוונטי מתוך ההזמנה.

 

 1. זכות הביטול:
  • ביטול השתתפות בסיור במרכז המבקרים של המזקקה: ביטול סיור במרכז המבקרים של המזקקה עד 48 (ארבעים ושמונה) שעות קודם למועד שנקבע לתחילת הסיור יזכה אותך בהחזר כספי מלא. במקרה של סיור שבוטל פחות מ-48 (ארבעים ושמונה) שעות מהמועד שנקבע לתחילת הסיור, אין זכאות להחזר.
  • ביטול השתתפות בסדנאות וסיורים מורחבים הנערכים במרכז המבקרים של המזקקה: ביטול השתתפות בסיור מורחב ו/או בסדנה במרכז המבקרים של המזקקה עד 72 (שבעים ושתיים) שעות קודם למועד שנקבע לתחילתם יזכה אותך בהחזר כספי מלא. במקרה של סיור מורחב ו/או סדנא שבוטלו תוך פחות מ-72 (שבעים ושתיים) שעות מהמועד שנקבע לתחילתם,  לא תהיה זכאי להחזר.
  • ביטול אירועים: ביטול אירוע עד שבעה ימים קודם ליום האירוע לא יגרור חיובים כלשהם. ביטול אירוע בתווך שבין שבעה ימים ל-48 (ארבעים ושמונה) שעות קודם למועד שנקבע לתחילת האירוע, יגרור חיוב בסך השווה ל-35% ממחיר האירוע, כפי שסוכם בין הצדדים. ביטול אירוע פחות מ-48 שעות לפני המועד שנקבע לתחילת האירוע, יגרור חיוב בסך השווה ל-100% ממחיר האירוע, כפי שסוכם בין הצדדים.
  • ככלל, בעת חישוב מועדי הביטול לא יבואו במניין השעות והימים ימי מנוחה.
 2. דרכי הביטול:

במקרה של ביטול, יש למסור למזקקה הודעה הכוללת את פרטי ההזמנה, וכן את פרטי המזמין (במקרה של יחיד – שם ותעודת זהות, ואם מדובר בתאגיד - שמו ומספר הזיהוי של התאגיד). את הודעת הביטול ניתן למסור בטלפון שמספרו 03-6320491, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת mh@mh-distillery.com, או באמצעות פניה לאתר האינטרנט של המזקקה, בכתובת https://mh-distillery.com/he/contact.

 

 1. ביטול שלא מחמת רצון

במקרה של ביטול סיור, סיור מורחב או סדנה על-ידי המזקקה אשר הועבר תשלום בגין ההשתתפות בהם, תזוכה בהחזר כספי השווה לסך התמורה ששולמה בגין ההשתתפות בכל אחד מהאירועים הנ"ל.

מובהר בזאת, כי תנאי ביטול העסקה להלן כפופים להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 בדבר ביטול עסקה וקבלת החזר כספי.

phone 03-6320491